Tan nhà nát của về tay mộng năng, thi ú lây lất sống bằng ghề xe “ôm”. Số phận đưa đẩy gặp meomeo, với nghề in KCBT trên tường. Cuộc sống cả 2 quá cơ cực nên memeo đã bỏ thiu để lập tập đoàn KCBT ...
Loading...